Varumärkeskommunikation i kristider : En studie av aktörer inom resebranschen i ett uppmärksamhetsekonomiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Till följd av att Sverige befinner sig i en kris orsakad av coronaviruset har tjänstesektorn drabbats hårt och är i stort behov av äkta varumärkeskommunikation för att engagera publik till att stötta dem. I kristider ökar publikens förväntan på samhällsansvar och relevant kommunikation från varumärken, vilket ställer krav på att kommunikationen uppfattas som trovärdig och äkta för att marknadsföringen ska få positiv effekt för varumärket. Syfte: Syftet med arbetet är att studera äkta varumärkeskommunikation i en uppmärksamhetsekonomi och hur varumärken i hotell- och resebranschen kommunicerar i kristider. Metod: Studien antar en kvalitativ metod med deduktiv ansats då äkthet studeras vilket inte är mätbart. Därtill är studien designad som en komparativ flerfallstudie där tre varumärken studeras och där insamling av empiri består av både sekundärdata och primärdata i form av dold etnografi samt intervjuer. Resultat: För att varumärkeskommunikationen ska uppfattas som äkta är det viktigt att varumärket upplevs som trovärdigt vilket möjliggörs genom att den kommunikation som förmedlas är sanningsenlig och att varumärkena agerar efter vad som kommunicerats. Vidare visar resultatet att det publiken kräver av varumärkena i kristider är tydlig, ärlig och transparent kommunikation, visat sig vara svårt för varumärkena att leva upp till. Avslutningsvis pekar studiens resultat på vikten för varumärken att föra dialog med publiken för att uppfattas som äkta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)