MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på kulturskolan i Uddevalla upplever och förhåller sig till sitt kommunikativa uppdrag och på vilka sätt medarbetarna kan ses som ambassadörer för organisationen. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som inbegriper strategisk intern kommunikation, medarbetarskap, ambassadörskap och varumärke. Tanken bakom ramverket är att det bidrar till en förståelse för hur medarbetaren kan ses som en kommunikatör och ambassadör. Studien är kvalitativ och materialet består av fyra semi-strukturerade intervjuer med medarbetare på kulturskolan i Uddevalla. Den analytiska abstraktionsstegen används som ansats i textanalysen. Resultatet av uppsatsen visar att medarbetarna upplever kommunikationen som viktig och komplex. Medarbetarna tänker sig att kommunikationen kan spela en central roll för att lyckas med organisatoriska mål men att de tycks sakna professionell kompetens inom området. Målgrupper som upplevs svåra att nå är tonåringar. Här spelar språkbarriären en tydlig roll och det tycks svårt att kommunicera med elever och föräldrar som har bristande kunskaper i svenska. Enklare målgrupper är barn och deltagare som redan går i kulturskolan. Vidare visar resultatet att det finns goda förutsättningar för verksamheten att nyttja ambassadörskap som en strategisk resurs. Medarbetarna tar sig gärna rollen som ambassadör även om det finns motsättningar i det riktade uppdraget att nå nya deltagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)