"Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet och sexualitet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Personer med högfungerande autism/aspergers upplever de sensoriska intrycken på ett annorlunda sätt än flertalet andra och många beskriver att de lider av sensorisk överbelastning. Tidigare sexualitetsforskning är begränsad inom autismområdet, likaså är forskning om sensorisk känslighet. Syftet med studien är därför att undersöka upplevelser kring sensorisk känslighet (intryck av känsel- och beröring, hörsel- och ljud, syn, lukt- och smak) i relation till sexualitet bland personer med autism. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex personer med högfungerande autism/aspergers syndrom i åldrarna 22-53 år, varav tre kvinnor och tre män. Empirin analyserades tematiskt och med hjälp av teorin om sexuella skript. Resultatet visar att samtliga informanter har beskrivet att sensorisk känslighet kan påverka dem i olika sexuella situationer, hur sensorisk känslighet kan påverka relationer och sexualitet samt vilka strategier de har för att hantera sensorisk känslighet. Ett sätt att förstå detta är att beskriva det intrapsykiska skriptet hos personer med autism med en sensoriskt aspekt på detta skript. Sexualiteten är komplex och fortsatt forskning behöver se sexualiteten utifrån ett helhetsperspektiv. Sensorisk känslighet är en del som kan vara av stor betydelse för personer med högfungerande autism/aspergers.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)