Närståendes behov av stöd när en familjemedlem med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet : En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Allt fler patienter med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet. Detta kan skapa en komplex situation för den närstående då det kan upplevas betungande att vårda en svårt sjuk familjemedlem. Det är därmed värdefullt att vårdpersonal har kunskap om bemötandet av närståendes behov för att kunna ge anpassat stöd att hantera sin och den sjuke familjemedlemmens situation. Detta gör det betydelsefullt att undersöka närståendes upplevelser av vilka åtgärder och insatser denne är i behov av.  Syfte: Att beskriva närståendes behov av stöd när en familjemedlem vårdas med palliativ vård i hemmet. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. En deduktiv analysprocess genomfördes där kodningen skedde utefter ett befintligt teoretiskt ramverk av Andershed och Ternestedt (1999) som sedan prövades gentemot aktuell forskning. Resultat: Att närstående kunde få möjlighet att förbereda sig genom information kring palliativ vård men också kring praktiska åtgärder och sjukdomsförlopp möjliggjorde en ökad trygghet hos närstående. Att få bekräftelse och bli sedd var något närstående ansåg som betydande. Vårdpersonalens tillgänglighet under dygnets alla timmar var av vikt men även att de tog tid för patient och närstående. Hjälp med praktiska göromål var av vikt då närståendes möjlighet att få tid för sig själv och avlastning visade sig vara en bärande punkt. Även samordning med andra professioner och vårdgivare ansågs värdefullt, liksom optimering av hemmiljön för att underlätta vården. Slutsats: Om de närstående får stöd anpassat efter deras behov underlättas deras situation och känsla av utsatthet kan minska. Generellt behöver närstående kunskap, trygghet och avlastning. Palliativ vård ställer krav på vårdpersonals förmåga att möta de närstående på en individanpassad nivå där denne befinner sig för att kunna möta de närstående med insatser efter deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)