Du är narkoman och narkomaner ska inte ha barn : En studie om stöd till föräldrar med missbruksproblematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att genomföra en deskriptiv undersökning för att få kunskap om i vilken omfattning föräldrar med missbruksproblematik har deltagit i generella föräldrastödjande insatser och hur de uppfattat detta stöd. Ett delsyfte var att söka kunskap om huruvida dessa föräldrar har fått s.k. riktade föräldrastödjande insatser. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer, sju respondentintervjuer och åtta informantintervjuer. Studiens resultat påvisar att föräldrar med missbruksproblematik i mycket liten utsträckning utnyttjat de generella former av föräldrastöd som kommuner och landsting erbjuder. Enligt studiens resultat beror detta till stor del dels på att föräldrarna inte upplever att barnmorskorna och sköterskorna tagit deras situation på allvar och intresserat sig för den, dels att föräldrarna känt ett utanförskap i förhållande till andra föräldrar. När det gäller riktade stödinsatser, visar resultatet att föräldrarna inte erbjudits stöd i föräldrarollen riktat till dem som personer. Dessutom kan utrönas genom informantintervjuerna att det inte förekommer riktade stödinsatser till denna grupp av föräldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)