Patienters behov av stöd vid synfältsundersökning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Glaukom är en vanligt förekommande kronisk åldersrelateradögonsjukdom som påverkar synfunktionen och innebär oftast enlivslång ögondroppsbehandling. Det är av stor vikt att patientermed glaukom gör regelbundna datorsynfältsundersökningar för attfå en god uppskattning av sjukdomsförloppet. Patienter medglaukom uttrycker att datorsynfältsundersökningen är obehagligoch mer ansträngande och krävande än andra syntester. Fråganväcks hur ögonsjuksköterskor på bästa sätt kan stödja patienternamed undersökningen och motivera dem att genomföra den. Syftetmed studien var att beskriva vilket behov av stöd patienter medglaukom har i samband med sitt besök på ögonklinik då degenomgår en datorsynfältsundersökning och vilket stöd de får avögonsjuksköterskor. Studien har en deskriptiv kvalitativ designmed semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod ochdata bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Studieninnefattade intervjuer med fyra patienter med glaukom som fickbehandling med trycksänkande ögondroppar. Resultatet visade påtre kategorier; information, miljö och bemötande. I kategorininformation beskrevs behovet av information före och efterundersökningen och det stöd i form av information somögonsjuksköterskorna gav. I kategorin miljö skildrades behovet avmindre upplevd tidspress och mer tid för samtal och hurögonsjuksköterskor önskades förhålla sig under undersökningenför att skapa en lugn miljö för patienterna. Den sista kategorin varbemötande vilket belyste exempel på det stöd somögonsjuksköterskorna gav i mötet med patienterna. Mer kunskapom hur vårdpersonal kan ge bättre stöd åt patienter i samband medsynfältsundersökning är av betydelse för både patienter ochvårdenhet. Bättre omvårdnad kan leda till effektivare och merindividanpassad vård för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)