"Tack vare EU-projektet?" : Pedagogers uppfattningar om kompetensutveckling i skolan

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Studien baseras på en intervjuundersökning i syfte att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som haft betydelse för pedagogers uppfattningar av kompetensutveckling som den genomförts i ett EU - projekt på en skola. Resultatet visar på att pedagogerna uppfattar samverkan och samarbete som en väg mot skolutveckling och lärande i arbetslivet. Analysen visar också på en viss brist på likvärdighet i projektet detta gäller både mellan och inom yrkeskategorier. Mellan kategorierna gäller det vilka kategorier som får vara med. Inom yrkeskategorierna gäller det löneskillnader. Delaktighet i beslut om kompetensutveckling vill pedagogerna ha även om de i vissa fall säger att de inte har tid eller orkar så vill de ändå vara med och besluta. Kompetensutveckling i någon form ser pedagogerna som en självklar rättighet. Under mina intervjuer har pedagogerna framhållit att intervjun har hjälpt dem att se den röda tråden i projektet och då förstått vad det har gått ut på. De menar också att intervjun har varit ett bra tillfälle till reflektion över sin egen situation på arbetet. Detta menar jag bidrar till studiens äkthet eller autencitet. Sökord: Skolutveckling, skolkultur, pedagogers lärande, samverkan, likvärdighet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)