Hur sociala medier påverkar ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Sociala medier är en digital plattform som används för att kommunicera med varandra, sprida information eller återupprätta kontakten med gamla vänner. Enligt forskning har sociala medier både positiva och negativa effekter på människors psykiska hälsa. Syftet med studien är att undersöka om sociala medier kan bidra till psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna utifrån följande frågeställningar: Påverkas kroppsuppfattningen och självkänslan hos ungdomar och unga vuxna till följd av sociala medier? Vilken effekt har samhällskraven på ungdomar och unga vuxna till följd av sociala medier? Vilken effekt har beroendet av sociala medier på ungdomar och unga vuxna? Den metod som har används är en litteraturöversikt som grundas på 13 artiklar. Resultatet visar att sociala medier har en negativ påverkan som till exempel försämrad självkänsla och kroppsuppfattning. Överdriven användning av medierna leder till ett beroende som i sin tur kan vara en bidragande faktor till psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna. Genom att utföra fler studier på hur sociala medier påverkar ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa, kan hälso- och sjukvården få en ökad förståelse för hur patientgruppen påverkas. Det är även viktigt att hälso- och sjukvården får en ökad kompetens inom området för att kunna ge en god vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)