Strategiska allianser-Aktiemarknadens värdering och bakomliggande motiv

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Martin Sörensson; Markus Larin; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Ingåendet av strategiska allianser har ökat drastiskt under de senaste decennierna och ökningen tycks fortsätta i en allt snabbare takt. Flertalet studier har gjorts på den amerikanska marknaden angående huruvida strategiska allianser skapar värde i form av en överavkastning på aktien vid tidpunkten för publiceringen av alliansnyheten. På den svenska marknaden är emellertid kunskapsnivån inom området låg då endast ett fåtal studier har gjorts och då de som har gjorts har motstridiga resultat.Syfte: Syftet med den här studien är att empiriskt undersöka huruvida nyheten om ingåendet av strategiska allianser på den svenska marknaden skapar värde för företagen i form av en överavkastning på aktien. Om så är fallet skall vi kartlägga vilka bakomliggande motiv med bildandet av allianser som driver värdeskapandet. Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa studien till att gälla den svenska marknaden och företag noterade på Stockholmsbörsens A- respektive O-lista.Metod: Vi använde oss av ”Event study” metoden, vilket är en metod som bygger på att aktiekursen reagerar på att ny information som kan förändra hur marknaden uppfattar värdet på ett företag presenteras. Genom att analysera om det uppstår överavkastning på den aktuella dagen kan vi dra slutsatser om vårt urval. Resultatet relaterade vi till studier gjorda på andra marknader samt analyserades utifrån teorier om strategiska allianser.Resultat och slutsats: Vi fann tendenser till att forskning och utvecklings- (FoU) och teknologiöverföring- och systemintegrationsallianser (TT&SI) inom hälsovårdsbranschen var de allianser som hade den högsta överavkastningen vid publiceringen av nyheten om att en allians hade ingåtts. Detta innebär att faktorer som stor erfarenhet av alliansformering samt förekommandet av en alliansfunktion, i kombination med motiv som exploatering av alliansparternas know-how för att främja att ny kunskap uppstår samt möjlighet att få tillgång till komplementära teknologier, är det som värderas högst av den svenska aktiemarknaden.Förslag till fortsatt forskning: Två studier som är av intresse är att titta på om företagens relativa storlek eller företagens anseende kan förklara aktiemarknadens reaktion vid publiceringen av att en allians har ingåtts. En annan studie som är av intresse är att undersöka om aktiemarknadens reaktioner vid publiceringen av en nyhet om att en allians har ingåtts, skiljer sig åt mellan år då börsen utvecklas bra respektive dåligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)