Karakterisering av REE-förande mineral från Flintgruvan: en sydlig utlöpare av Falufältet i norra Bergslagen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

Sammanfattning:

Bergslagen är känt för sin mångfald av mineraliseringar liksom sällsynta element och mineral. Speciellt pegmatiter och vissa skarnförekomster har förhöjda koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller (REE på engelska) och REE-förande mineral. Pegmatitprover från Flintgruvan, som ligger i norra Bergslagen (Dalarna), karakteriserades i den här studien. Proven som studerades innehöll flera REE-förande mineral; (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider av AB2O6-typ, xenotim-(Y) och (Y,Yb)-förande thorit. Pegmatiten klassificerades som varandes av NYF-(Niob-Yttrium-Fluor) typ på grund av de förhöjda koncentrationerna av niob (Nb), yttrium (Y) och titan (Ti) i de undersökta faserna. Förutom yttrium så innehöll pegmatiten små koncentrationer av andra HREE (tunga sällsynta jordartsmetaller) som ytterbium (Yb) och dysprosium (Dy). (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxiderna innehöll även relativt höga halter av kisel (Si). På basis av de kemiska analyserna representerar dessa strakt omvandlade faser antingen aeschynit eller polykras som ursprungsmineral. Undersöknings- och analysmetoderna som användes i studien var polarisationsmikroskopi och svepelektronmikroskopi med energidispersiv spektroskopi (SEM-EDS).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)