Motiverande samtal (MI) för ökad motivation i skolan En kvalitativ intervjustudie om hur elevhälsans professioner beskriver och upplever MI som stöd för motivation, lärande och hälsa i skolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka upplevelsen av metoden MI (motivational interviewing) blanden mindre grupp professioner inom elevhälsan som valt att använda metoden i sitt arbete medelever i behov av särskilt stöd. Därtill hur professionerna upplever att MI kan stödja elevensmotivation, lärande och hälsa samt upplevelsen av MI som metod i skolan. Studien syftar tillatt undersöka hur informanterna upplever att de använder metoden, metodens applicerbarhet igrundskolan samt metodens relevans i förhållande till motivation och lärande. Studiensteoretiska ansats var motivation- och samtalsteori samt det relationella perspektivet.Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex informanter verksamma inom elevhälsanpå olika skolor i västra Sverige. Resultatet synliggjorde att samtliga professioner upplevde MIsom en framstående och väl fungerande metod för ökad motivation hos elever i grundskolan.Resultatet påvisade dock en sårbarhet kring metoden, inte i metodens beskaffenhet utan i enbegränsning i spridning inom skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)