Har högre straff en avskräckande effekt? En systematisk litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Hårdare straff motiveras av allmän opinion och politiker som ett effektivt sätt att avskräcka kriminella från fortsatt brottslighet. Denna syn går emot kriminologisk forskning som inte ser några klara samband mellan hårdare straff, avskräckning och minskad brottslighet. Uppsatsens syfte var därför att få en bättre förståelse för hur hårdare straff kan avskräcka kriminella från fortsatta brott. Genom en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar (n=12) som analyserades utifrån fyra teman längre straff, grövre straff, ökad risk för upptäckt och brottslingens situation kom studien fram till att forskningen haft problem med att isolera variabeln för avskräckning genom hårdare straff från andra variabler som bidrar till minskad brottslighet. Inte minst är det oklart om den minskade brottslighet som följer på hårdare straff beror på avskräckning, på att fler brottslingar befinner sig i fängelse och för tillfället inte kan begå brott, eller på övergripande nedåtgående brottsstatistik. Den sammantagna bild som gavs av forskningsartiklarna var därför att längre fängelsestraff i svag utsträckning eller inte alls bidrar till minskad brottslighet och sannolikt inte heller bidrar till ökad avskräckning bland kriminella. Anledningen är att längre straff gör att internerna hinner bli hemmastadda i fängelset och integreras i kriminella nätverk. Grövre straff där internerna upplever otrivsel bidrar däremot i någon utsträckning till avskräckning och minskad brottslighet. Ökad risk för upptäckt är den variabel som mest bidrar till avskräckning och minskad brottslighet. Variationerna tycks dock vara stora mellan brottslingar beroende på bakgrund, miljö, typ av brott som begås och skilda uppfattningar om straffets smärta och brottets njutning. Det går därför att ifrågasätta nuvarande svenska politiska linje som går ut på att förlänga fängelsestraffen och inte ge yngre förstagångsbrottslingar kortare fängelsestraff. En sådan policy kan på sikt bidra till ökad brottslighet. Ett effektivare alternativ vore att öka upptäcktsrisken och antalet arresteringar i kombination med snabba frigivningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)