Faktorer för en hållbar urban utveckling vid utformning av ett bostadsområde ämnat för studenter och unga vuxna : Ett konceptförslag för Yttervikens industriområde

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: I majoriteten av Sveriges kommuner finns ett underskott av bostäder. De som främst berörs av bostadsbristen är de som är nya på bostadsmarknaden, där en stor andel utgörs av studenter och unga vuxna. För att få in unga vuxna på bostadsmarknaden i takt med den ökade urbaniseringen ställs ett högre krav på landets kommuner att kunna erbjuda överkomliga bostäder. Urbaniseringen medför ekologiska utmaningar och ställer krav på hållbara strategier. Byggnationer av fler bostäder krävs, som vidare medför en påfrestning för miljön där bygg- och konstruktionssektorn står för ca en tredjedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. För att de globala hållbarhetsmålen ska nås krävs införande av nya hållbara metoder inom branschen. Tillämpning av cirkulär ekonomi ses ha stor potential för klimatomställningen.  I Luleå beräknas befolkningsmängden nå 100 000 invånare till år 2040, vilket medför en ökad efterfrågan på bostäder och arbete. Att förtäta redan ianspråktagen mark ses som en hållbarhetsstrategi där markanvändningen effektiviseras. I Luleå finns ett verksamhetsområde beläget på Porsön, i anslutning till Luleå tekniska universitet, benämnt Ytterviken. I takt med den ökade befolkningsmängden ses Yttervikens geografiska plats intressant att utreda för möjligheter till framtida exploatering av bostäder ämnade för studenter och unga vuxna. Studiens syfte är att identifiera och undersöka betydande faktorer för en hållbar urban utveckling, samt önskade boendekvaliteter bland studenter och unga vuxna. Baserat på arbetets teoretiska del utreds möjligheten att omvandla Ytterviken till ett bostadsområde presenterat som ett gestaltat konceptförslag. Studien består av två delar, en teoretisk del och ett gestaltat konceptförslag. Studiens teoretiska del utgörs av en litteraturgenomgång om boende för unga vuxna och hållbar urban utveckling, samt en dokumentstudie av gällande planeringsdokument för Luleå och Ytterviken. För att undersöka vilka kvaliteter studenter och unga vuxna önskar i sin bostad med tillhörande bostadsområde genomfördes två enkätundersökningar bland studenter vid Luleå tekniska universitet, samt elever vid Luleå Gymnasieskola.  Studiens teoretiska resultat identifierade flertalet betydande faktorer för en hållbar urban utveckling. Från genomförda enkätundersökningar framgick ett liknande svarsmönster gällande önskade boendepreferenser bland de undersökta urvalsgrupperna. Baserat på studiens teoretiska resultat presenterades det föreslagna konceptförslaget för Ytterviken omvandlat till ett bostadsområde. För framtida utformningar av bostäder och bostadsområden för unga, kan studiens identifierade hållbarhetsfaktorer utgöra ett underlag som strävar för en hållbar urban utveckling. Från studiens konceptförslag ses potential finnas för omvandling av Ytterviken, men ytterligare utredningar behöver genomföras. Konceptförslaget ses därav kunna användas som ett underlag för vidare bearbetning vid en framtida ombyggnation av Ytterviken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)