Föräldraskap för transpersoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den 1 januari 2019 skedde en lagändring av föräldrabalken med syftet att fastställa föräldraskap för transpersoner. Syftet med denna uppsats är att redogöra för den nuvarande rättsliga regleringen av föräldraskap för personer som ändrat könstillhörighet. Istället för att införa könsneutrala regler för föräldraskap så lägger man till nya regler när samhället förändras. Den komplicerade utformningen med hänvisningar mellan olika paragrafer innebär onödiga besvär för transpersoner som vill ta reda på vad som gäller för dem vid bildandet av en familj. De som påverkas mest är barnen. På grund av dessa komplicerade regler får inte barnet två föräldrar vid födseln. Detta innebär en rättsligt osäker ställning för alla inblandade och det påverkar även barnets arvsrätt. Lösningen är att göra om hela familjelagstiftningen och göra den könsneutral, så att fokus hamnar på barnet istället för på dess föräldrar. Då får vi en tydligare lagstiftning där alla omfattas av samma regler oavsett kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)