Läxors betydelse för elevers lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Annika Söderqvist; Josefine Larsson; [2010]

Nyckelord: Läxor; Läxfri skola;

Sammanfattning: Vårt examensarbete handlar om lärares, föräldrars och elevers syn på läxor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)