Återvunna kläder, är det verkligen vettigt? – En kvalitativ studie om interna skillnader mellan klädföretag som väljer att arbeta

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problembakgrund Textilproduktion står inför en stor framtida utmaning, då dessförbrukning av råvaror orsakar hållbarhetsproblematik iekonomiska, sociala och miljömässiga termer. Fast fashion ochen billig produktion har förändrat produktions- ochkonsumtionsmönster av kläder, vilket har lett till omfattandekonsekvenser för miljön. Företag inom klädindustrin kan arbetaför minskad miljöpåverkan genom stängda produktionssystem,ett alternativ är användande av återvunna textilier.Frågeställning Vad skiljer de klädföretag som väljer att gå före i arbetet medtextilåtervinning från de som väljer att vänta?Syfte Studiens syfte är att förstå organisatoriska faktorer ochstrategier som kan leda till att företag väljer att gå före medbruk av återvunnet material i sitt hållbarhetsarbete, alternativtavvakta.Metod En kvalitativ metod har använts i denna uppsats med eninduktiv ansats, där teorin utvecklats efter observationer ochresultat. Med hjälp av intervjuer och sekundärkällor har en ökadförståelse inom berört hållbarhetsområde skapats. Filippa K,Gudrun Sjödén, Oui Group samt Stadium är fyra klädföretagetablerade i Sverige, vars organisatoriska förhållningssätt tillproduktion av återvunnet material har studerats.Resultat Olika organisatoriska mönster och faktorer gällande kompetens,erfarenhet, kommunikation, interna samarbeten och kontrollsamt relationer till intressenter, har identifierats påverkaföretags tillvägagångssätt vid produktion. Aktiv integration avhållbarhet inom nämnda fält har visat sig bidra till användningav återvunna materialval, samtidigt som brist av densamma tersig leda till en mer avvaktande position för denna typ avhållbarhetsutveckling hos företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)