Hur upplever svenska millennials syftesdriven marknadsföring annorlunda, när det kommer från lokala kontra globala varumärken?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Kurs: ​FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Pontus Carlén, Åsa Sturesson, Anton Särnell Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Syftesdriven marknadsföring, Anknytning, Komparativ fördel, Varumärkeskapital, Misslyckande, Statistiskt signifikant Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera om unga svenska konsumenter skulle uppfatta lokala varumärken i ett annat ljus jämfört med globala varumärken när de utövade syftesdriven marknadsföring. Metod: Genom att använda definitionerna av Alden et al (2013) representerade SAS det lokala varumärket medan Gillette representerade det globala varumärket. Den deduktiva studien gjordes med hjälp av SPSS för att hitta statistiskt säkerställda samband mellan respondenternas svar angående Gillettes och SAS syftesdrivna marknadsföringskampanjer och deras poäng på parametrarna "Komparativ fördel" och "anknytning", enligt definition av Lehman et al (2008) Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket i detta arbete är huvudsakligen tidigare forskning inom ämnesområdena syftesdriven marknadsföring och varumärkeskapital. Empiri: Respondenternas undersökningsresultat i kombination med korrelationerna från SPSS utgör studiens empiriska avdelning. Slutsats: Studiens resultat tyder på att det finns en skillnad mellan den lokala och globala varumärkesuppfattningen bland konsumenter när företagen använder syftesdriven marknadsföring. Det finns ett samband mellan att respondenterna tycker om den syftesdrivna reklamkampanjen för det lokala varumärket SAS och att de då anser att varumärket har komparativa fördelar framför andra varumärken inom samma kategori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)