Om hållbar stadsplanering i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Sammanfattning: Hållbar utveckling är ett begrepp som hörs överallt idag. Men vad betyder det och vad är en hållbar stad? Som blivande landskapsarkitekt har jag blivit intresserad av vad jag kan göra i framtiden för att främja en hållbar stadsutveckling. Syftet med uppsatsen är således att öka min förståelse för hur planerare kan främja utvecklandet av en hållbar stad samt att andra inom samma yrkesområde skall kunna ta del av mina insikter. Jag har i denna uppsats fördjupat mig i hur svenska städer idag arbetar med hållbara lösningar med litteraturstudie som främsta metod. Inledningsvis i uppsatsen, tas grundläggande mål, riktlinjer och regler upp för att ge en grund till följande redogörelser. Där visar det sig att Sveriges regering tillsatt en Delegation för hållbara städer för att främja och på olika sätt stimulera en hållbar stadsutveckling. Delegationen för hållbara städer har valt ut projekt som får ekonomiskt stöd från staten, och detta har varit en utgångspunkt i arbetet för att utreda vad som anses vara hållbart stadsplanerande idag. Därefter har en tematisering gjorts för att kunna konkretisera vilka aspekter som bidrar till en hållbar stadsutveckling idag. Dessa teman, som presenteras mer ingående är; matproduktion, sociala aspekter, boende, delaktighet, utvecklandet av planeringsverktyg samt trafik. Trafik tangeras också av de flesta andra och kan därför anses ha en nyckelbetydelse för framtidens hållbara stad. Ämnet trafik har därför valts att studera närmare. För att tydliggöra hur planerare kan främja en hållbar stadsplanering har två aktuella projekt i Malmö undersökts mer ingående. Projekten som valts ut är cykelparkeringen ”Bike and Ride” samt Citytunneln, som är två exempel på projekt, i olika skalor, där hållbara trafiklösningar är i fokus. Som avslutande del följer en diskussion med reflektioner för att sammanfatta, diskutera och utvärdera det som tas upp i uppsatsens mer teoretiska delar. Där visas att det finns olika åsikter om vad som anses vara värt att satsa på idag, i svenska städer. Att det påträffas en hel del verktyg som planeraren kan använda sig av som hjälpmedel i planeringsprocessen visas också i denna del. Där tas verktyg som dialog, handbok och studieresor upp, då dessa visat sig vara nyckelfaktorer för projekten i Malmö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)