Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. Defekten medför att en mängd aluminium måste skrotas och företag vill vara på den säkra sidan, därför kan mer än nödvändigt skrotas. Detta medför till en större mängd skrot och en större energianvändning då mer aluminium måste förbrukas och även smältas om.  Företag har idag börjat använda sig av simulering för att ta fram den korrekta längden på profilerna som innehåller defekten charge weld. Men då simulering inom detta område är relativt nytt litar företag inte fullt ut på den då de inte vet om det är korrekt eller inte.    Denna studie undersöker hur tillförlitlig simuleringen av charge weld är mot verkligheten samt ger en ökad förståelse för defekten som skall bidra till framtida utveckling. För att underlätta undersökningen av defekten på profiler genomfördes olika oförstörande provningsmetoder, för att detektera defektens längd. Det utfördes även kontroller över materialegenskaper med hjälp av dragprover.   Studiens resultat säger att simuleringen inte är helt fullständig för att vissa profiler inte stämmer överens med verkligheten. Studien bekräftar även att defekten ger en försämrad hållfasthet. Den undersökning som gjordes med oförstörande provningsmetoder gav resultatet att materialet är massivt. OFP-metoder kan inte detektera defektens sammanbindning mellan gammalt och nytt göt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)