Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Vid gynekologisk cancer påverkas kvinnors sexuella hälsa avsevärt i många avseenden. Sexuell hälsa och sexualitet är en stor del av den allmänna hälsan och är viktigt för att människor ska uppleva hälsa och välbefinnande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer. För att uppnå syftet analyserades 14 studier med hjälp av induktiv manifest innehållsanalys vilket resulterade i fem kategorier: att ha behov av information och gott bemötande om sexuell hälsa, att ha ett påverkat själv, att ha en påverkad sexualitet, att en förändrad sexualitet påverkar relationer i nuet och i framtiden samt att ha god sexuell hälsa. I resultatet framkom att kvinnor upplevde att stora delar av sexualiteten påverkades. Problem som samlagssmärta, minskad sexuell lust, förändrad självbild, förlust av fertilitet och kvinnlighet samt påfrestande äktenskap till följd av förändrad sexualitet var några av många upplevelser kvinnorna hade. Betydelsefulla aspekter när den sexuella hälsan påverkades upplevde kvinnorna var gott bemötande och kommunikation från sjukvårdspersonal. Således är det essentiellt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har kännedom om hur sjukdom och behandling kan påverka den sexuella hälsan och livskvaliteten hos kvinnor. För att sjuksköterskor lättare ska kunna initiera kommunikation, ge ett gott bemötande, identifiera behov och sätta in åtgärder för att främja sexuell hälsa kan de använda sig av PLISSIT-modellen och omvårdnadsprocessen som verktyg. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)