Svenska matematiklärares upplevelser av Jigsaw-metoden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Denna studie har utförts för att besvara en problematik som upptäckts inom metoden för kooperativt lärande Jigsaw. Studien vill även undersöka hur svenska matematiklärare upplever hur det är att använda metoden samt hur de upplever metodens för- och nackdelar. Dessa upplevelser har fångats genom två semi-strukturerade intervjuer med två olika lärare. Dessa upplevelser har sedan jämförts med vad tidigare forskning kring metoden har funnit för att se om metoden är en effektiv metod för att bedriva kooperativt lärande inom matematik.    Datan från intervjuerna kodades och tematiserades för att ge en bild kring vad informanterna hade upplevt under testandet av metoden. Dessa teman summerades och presenterades sedan i ett resultat.   Resultatet som framkom, var att Jigsaw upplevdes vara en fungerande metod för matematikundervisning, och hade styrkor i att utveckla elevernas kommunikationsförmåga, dock så fanns den upptäckta problematiken, att information förvanskas mellan expertgrupp och hemgrupp i en viss utsträckning. Metoden upplevdes också kunna skapa problem med att ge eleverna möjlighet att kunna arbeta utifrån sina egna nivåer vid övergången från expertgrupp till hemgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)