Effekten av etnicitet på minnesprocesser vid ansiktsigenkänning: en ERP-studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Det är ett välkänt fenomen att människor generellt sett minns ansikten från sin egen etniska grupp bättre än ansikten från andra grupper, något som kan kallas etnicitetseffekten. Igenkänningsminne brukas beskrivas utifrån två typer av processer, familiarity som kännetecknas av en bekanthetskänsla utan framplockning av detaljer och recollection där detaljer kopplade till inlärningstillfället kan erinras. Syftet med studien var att undersöka huruvida etnicitetseffekten kan förklaras utifrån det relativa bidraget av familiarity och recollection till ansiktsigenkänning. Elektrofysiologiska- och beteendedata från tjugo svenska försökspersoner samlades in när de i en experimentell situation hade som uppgift att skilja ut tidigare visade ansiktsbilder från den egna etniska gruppen och en annan etnisk grupp från nya distraherande ansikten från båda grupperna. En bättre minnesprestation för ansikten tillhörande den egna gruppen jämfört med ansikten från den andra gruppen iakttogs. Resultaten visade också på en skillnad avseende den elektrofysiologiska motsvarigheten till processen recollection, vilket i studien tolkades som att denna process differentierar mellan nya och tidigare sedda ansikten från den egna etniska gruppen men inte från den andra gruppen. Baserat på resultaten drogs slutsatsen att skillnaden i fråga om recollection utgör en förklaring till etnicitetseffekten, vilket i förlängningen kan anses stödja expertismodellen för hur denna effekt fungerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)