Business Intelligence - ur ett Governance perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Business Intelligence (BI) är ett ämne som är högst aktuellt inom verksamheter idag. Detta eftersom BI möjliggör stöd för beslutstaganden inom verksamheter vilket leder till bättre effektivitet samt snabbare svar på affärsfrågor. För att hanteringen av ett BI-initiativ ska lyckas har vi i denna studie sett att det är viktigt att ha en tydligt Governance-strategi. Vi kan dra slutsatsen att BI Governance är ett begrepp som är i sin begynnelse då tidigare forskning är begränsad. Samtidigt kan vi se att BI Governance är en kritisk framgångsfaktor för att lyckas med ett BI-initiativ. Vi har därför valt att identifiera fyra områden som ämnar bringa klarhet kring begreppet. Dessa fyra områden är definitioner, ramverk, harmonisering och integration samt utmaningar. En kvalitativ studie där fyra semistruktuerade intervjuer med både leverantörer samt verksamheter har genomförts. Resultatet visar att det idag inte finns något etablerat ramverk för BI Governance samt att BI Governance inte bör förknippas med IT Governance. Istället bör BI Governance ses som en operativ fråga mer än en IT-fråga, vilket motsäger sig tidigare forskning. Studien belyser även att begreppen harmonisering samt integration kan användas för att identifiera rätt typ av Governance för ett BI-initiativ. Slutligen belyser studien begreppet Change Management som ses som den största utmaningen vid styrning av ett BI-initiativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)