Utvärderingsramverk för studentinkubatorer – Motsvarar studentinkubatorns resurser dess företags behov?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Utvärderingsramverk för studentinkubatorer – Motsvarar studentinkubatorns resurser dess företags behov? Kurs/Ämne: Entreprenörskap Nyckelord: studentinkubator, utvärdering, nätverk, lärande, affärsutveckling Författare: Richard Laurits, Gustav Petersson, Christofer Österlindh Handledare: Marie Löwegren Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån tidigare forskning och ny empiri, utveckla och anpassa ett utvärderingsramverk för studentinkubatorer samt identifiera mätbara indikatorer. Ramverket kommer därefter att appliceras via inkubatorföretagen som finns på VentureLab vid Lunds universitet och analyseras slutligen efter validering. Metod: Uppsatsen tog sin början i intervjuer med en fokusgrupp på VentureLab som användes tillsammans med valda teorier för att ta fram totalt nio indikatorer som studien valde att fokusera på vid utvärderingen. Indikatorerna mättes därefter med hjälp av en enkätundersökning som fylldes i av företagen på VentureLab. Totalt så gjordes ett stickprov på sex företag för att validera svaren på enkäten. Teori: Den teoretiska referensramen baseras på teorier inom områdena affärsutveckling, nätverk, lärande och strukturella resurser som motiverades med hjälp av tidigare forskning av inkubatorer. Empiri: Uppsatsens empiriska bas består av tre delar; explorativ fokusgrupp för att ta fram teoretisk referensram, enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer för att testa utvärderingsverktyget. Slutsatser: Författarna drar slutsatsen att lärande är en viktig del av inkubatorns värdeerbjudande och bör inkluderas i ett utvärderingsramverk. Vidare kunde författarnas utvärderingsmodell valideras genom semistrukturerade intervjuer som bekräftade enkätens resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)