Omplacering i en gränsöverskridande situation – exemplet Sverige/Danmark

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Detta examensarbete utreder frågan om huruvida det är möjligt att omplacera en arbetstagare till en annan jurisdiktion inom dagpendlingsavstånd. Enligt 7 § 2 st. i lagen (1982:80) om anställningsskydd har arbetsgivaren vanligtvis en skyldighet att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig i samband med arbetsbrist som annars skulle leda till uppsägning. Omplaceringsåtgärden kan betraktas som ett sätt att skydda anställningen och därmed undvika uppsägning av arbetstagaren. Jag har ämnat att belysa frågan om huruvida omplacering till en annan jurisdiktion skulle betraktas som en möjlighet utifrån såväl ett arbetsgivarperspektiv som ur arbetstagarens synvinkel. I uppsatsen beskrivs bland annat den fria rörligheten för arbetstagare som följer av EU-rätten och hur detta samspelar med tanken om en omplacering till utlandet. Vidare görs en närmare redogörelse av arbetsgivarens skyldighet att vidta en omplaceringsutredning och arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det redogörs även för aspekter såsom arbetstagarens situation i samband med en omplacering och vad som är att betrakta som ett skäligt omplaceringserbjudande. Genom en fallstudie undersöks därefter förutsättningarna för en omplacering av en arbetstagare från Malmö till Köpenhamn. Öresundsregionen är delvis vald som exempel eftersom det i detta område finns goda möjligheter till dagpendling mellan Sverige och Danmark. I fallstudien utreds frågor såsom om ett omplaceringserbjudande till ett annat land skulle kunna betraktas som skäligt och om arbetsgivaren skulle kunna uppfylla sin omplaceringsskyldighet genom att omplacera en arbetstagare till ett annat land. Detta undersöks med beaktande av exempelvis hur syftet och tillämpningsområdet för lagen om anställningsskydd skulle förhålla sig till en omplacering till utlandet. Vidare berörs aspekter såsom om svensk eller dansk arbetsrätt skulle vara tillämplig efter en sådan omplacering och vilket lands socialförsäkringssystem som arbetstagaren skulle tillhöra i samband med detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)