Konsten att få pengar för sin idé : En kvantitativ analys över framgångsfaktorer på Kickstarter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Crowdfunding har de senaste åren haft en kraftig popularitetsökning och med detta har en samhällsdebatt väckts, därmed även det vetenskapliga intresset för crowdfunding, dess strukturer samt underliggande dynamik. Mollick utförde 2013 en av de större studierna i området med syfte att studera vilka kvantitativa faktorer som var avgörande för ett projekts utfall. Studien landade i slutsatsen att dessa framgångsfaktorer kunde kategoriseras enligt Kvalitet, Nätverk samt Geografi. Med utgångspunkt i Mollicks resultat ämnar följande studie att studera kategorierna Kvalitet och Nätverk samt utvidga Mollicks modell genom att samla data från 200 projekt, studera dessa med hjälp av 13 variabler, skapa sex modeller och vidare pröva modellerna med hjälp av linjär regressionsanalys. Studien landade i slutsatsen att en utvidgning av Mollicks modell var möjlig med hjälp av variablerna Uppdateringar samt Belöningssteg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)