Föräldrars upplevelser av bristande stöd, bemötande och trygghet i samband med vård under förlossningen på ett sjukhus i Västra Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Ett av de viktigaste målen inom förlossningsvården är att kvinnor får en positiv förlossningsupplevelse. En positiv förlossningsupplevelse utvecklar en positiv inställning till moderskapet och hjälper till att underlätta övergången till att bli föräldrar. Trots att det framkommer i ett flertal studier att ett gott stöd, bemötande och trygghet främjar en positiv förlossningsupplevelse, förekommer det att avsaknad av dessa tre faktorer som orsakar negativa upplevelser för nyblivna föräldrar.Syfte: Syftet var att beskriva orsaker till att föräldrar inte är nöjda med stöd och bemötandet och/eller inte kände sig trygga i samband med vård under förlossningen, samt att beskriva vad som kan förbättras i stöd och bemötandet.Metod: En webbaserad enkät som besvarades av nyblivna föräldrar efter förlossningen under 2011 på ett sjukhus i västra Sverige. Web-enkäten innefattar föräldrarnas upplevelser under hela vårdkedjan, mödrahälsovård, förlossning samt BB. Denna magisteruppsats består av en analys baserad på tre slutna frågor samt efterföljande tre öppna frågor där en lägre grad av nöjdhet alternativt missnöjdhet (5%) gällande upplevelser av stöd, bemötande och trygghet i samband med barnafödande. Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: De som var mindre nöjda/missnöjda med förlossningsvården uttryckte empatilöst och oprofessionellt behandlande av personal, att inte bli lyssnad till eller betrodd, att personalen inte läst journalen eller gav otillräckligt med information. Vidare sågs att föräldrarna saknade fysisk och mental närvaro av personal och de upplevde personalen som stressad. Detta kunde resultera i en otrygghet hos föräldrarna samt medförde det en oro, vilket kunde bidra till en negativ förlossningsupplevelse. Analysen av materialet resulterade i sju kategorier. Konklusion: De flesta föräldrarna är nöjda eller mycket nöjda med stöd, bemötande och trygghet i samband med barnafödande på förlossningsavdelningen. Andelen föräldrar som var mindre nöjda eller missnöjda beskrev framförallt ett missnöje med stöd, bemötandet och informationsflödet från vårdpersonalen. Detta visade sig resultera i en otrygghet samt en negativ förlossningsupplevelse. [Abstract:] Introduction: One of the most important aims within obstetric care is to give women a positive birth experience. A positive birth experience develops a positive attitude towards motherhood and helps to ease the transition to become parents. Although it’s found in several studies that good support during labor, a respectful and professional attitude from obstetric staff and the sense of security promote a positive birth experience, it occurs that absence of these three factors cause a negative perception of labor for parents.Objective: The aim was to describe the causes why parents were not satisfied with the support and treatment and / or did not feel safe in connection with care during labor, and to describe what can be improved when it comes to support and treatment.Method: A web-based questionnaire answered by parents after giving birth in 2011 at a hospital in western Sweden. Web survey includes parents' experiences throughout the continuum of care, maternity care, obstetric care and maternity ward. This master thesis consists of an analysis based on three closed questions and subsequent three open questions where a lower degree of satisfaction or dissatisfaction (5%), regarding perceptions of support, treatment and protection in connection with childbirth, describes in text. The data were analyzed using a qualitative content analysis. Results: Those who were less satisfied / dissatisfied with maternity care expressed a lack of empathy and unprofessional treatment by the staff, not to be listened to or mistrusted, that the staff did not read the journal or gave insufficient information. Furthermore the parents described a lack of physical and mental presence of staff and experienced staff as being stressed. This could result in parents feeling less secure which could led to anxiety which could contribute to a negative birth experience. The analysis of the data resulted in seven categories.Conclusion: The majority of parents are satisfied or very satisfied with the support, attitude and sense of security during childbirth. The proportion of parents who were less satisfied or dissatisfied described the particular dissatisfaction with support, attitude and information flow from the staff. This was found to result in a sense of feeling insecure and a negative birth experience.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)