Klarar veganism biffen? - En studie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskapför veganism i medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur budskap tolkas beroendepå dess inramning genom att analysera hur icke-köttätare tolkar altruistiska ochegoistiska budskap om veganism i nyhetsmedierna och att förstå likheter ochskillnader beroende på kontextuella och individuella faktorer.Teori: FramingMetod: Kvalitativ receptionsanalys med fokusgrupperMaterial: Två fokusgruppintervjuer med 3 respektive 4 deltagare hämtade frånfacebookgrupper som relaterar till veganism och växtbaserad kost.Resultat: Resultatet visar att det finns en skillnad hur tolkningen för ett altruistiskt elleregoistiskt budskap sker beroende på inramningen, könsnormer och andraindividuella olikheter mellan en äldre och yngre fokusgrupp. Det visar sig att detfinns en begreppsförskjutning för ordet veganism där de två fokusgrupperna intehar samma tolkning av begreppet utefter budskap.Det visar också på skillnader ikönsnormer som bekräftas i analysen med tidigare forskning men därrespondenterna också ger uttryck för nya tolkningar kring vilka könsnormer sområder i hänsyn till veganism, altruistiska och egoistiska budskap. Kultur, ålder ochpolitisk predisposition kunde bekräfta mycket av vad tidigare forskning ocksåkommit fram till men studien kunde ändå presentera ett antal nya koncept somrespondenterna kom fram till under intervjuerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)