KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN BYGGNADSMATERIAL : En jämförelse mellan projektenMaskinisten och Gävle Strand Etapp 2

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning:

Miljöpåverkan ur koldioxidutsläppsperspektiv från materialutvinning och framställning har varit ett nyckelord i denna studie. Syftet med studien har varit att jämföra projekten Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 med hänsyn till hur mycket koldioxid som släpps ut under byggnadsmaterialens utvinning och framställning samt koldioxidutsläppen som sker på grund av projektens materialspill. Maskinisten är ett platsgjutet flerbostadshus medan Etapp 2 består av två flerbostadshus som är byggda med ett prefabsystem. Målet som vill uppnås med föreliggande studie är att belysa att inför valet av byggsystem borde man ta hänsyn till koldioxidutsläpp. Studien har utförts genom att söka information i böcker, information från tidigare studier och rapporter via databaser som ScienceDirect och det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. Information om de två projekten togs genom personlig kommunikation med två personer som var ansvariga för respektive projekt. Mängden koldioxidutsläpp för varje byggmaterial uppskattades med hjälp av dataprogrammet SimaPro 7 och databasen Ecoinvent. Genom att beräkna den totala mängden av varje byggmaterial uppskattades det totala utsläppet som sker för en lägenhet i vart och ett av projekten. Därefter jämfördes resultaten.

Det är 150 % mer koldioxidutsläpp för byggmaterialen som användes i (Maskinisten) än de som användes i (Etapp 2). Materialen som användes i Maskinisten släpper ut mer koldioxid vid materialutvinning och framställning. Skillnaden blir ännu större om materialspillet blir större vid byggnationen av det platsgjutna huset. Jämförelsen mellan de två projekten kan generellt sett vara en jämförelse mellan ett platsgjutet betonghus och ett prefabricerat trähus. Det är viktigt at tänka på mängden materialspill när hänsyn tas till miljö samt att försöka minimera resursanvändningen.

Studien visar att det är bättre att bygga prefabricerade trähus än att bygga platsgjutna betonghus. Studiens utgångspunkter var koldioxidutsläpp som sker under utvinningen och produktionen av byggnadsmaterialen samt spillmängden vid de olika byggsystemen. Av den information som har samlats under utförandet av föreliggande studie så är det även bättre ur resursanvändningsperspektiv att bygga trähus istället för betonghus men det är flera olika aspekter som hänsyn måste tas till, speciellt att det är bruksskedet som har största miljöpåverkan för en byggnad. I denna rapport studerades inte bruksskedet och därför är resultatet som framställts taget ur koldioxidutsläppen för byggnadsmaterial under produktionsskedet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)