Hur möjliggörs vilan i förskolan? : En fenomenografisk studie om barns vila i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns möjligheter till vila i förskolan. Detta görs utifrån ett pedagogperspektiv där förskollärares uppfattningar och erfarenheter ligger till grund för studiens resultat. Intervjuer har använts som metod och fyra förskollärare inom en kommun i Västra Götaland har deltagit. Studien har fenomenografi som grund och studien har därför fokuserat på vilka olika uppfattningar som finns kring fenomenet vila och vad kärnan i dessa uppfattningar är. Resultatet påvisar att förskollärarna delvis anser att man inte kan möta barnens behov av vila i förskolan på det sätt man hade önskat. Man arbetar med en rad olika aktiviteter och strategier för att hjälpa barnen att få sin vila tillgodosedd. Dessa aktiviteter innefattar b.la sömn, bokläsning, film och andra lugna aktiviteter. Förskollärarnas möjligheter att arbeta med vila i förskolan visar sig påverkas av olika faktorer och det är fyra olika kategorier av uppfattningar som presenteras i studien. Utfallsrummet för denna studie är de fyra olika uppfattningarna som handlar om barnens behov av omsorg, vårdnadshavares uppfattningar, miljöns utformning samt hur man organiserar för att arbeta med vila.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)