Häktning av unga lagöverträdare : En studie av den svenska lagstiftningens samstämmighet med barnkonventionen

Detta är en L3-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Samuel Drougge; Rebecca Andersson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sveriges riksdag beslutade den 13 juni 2018 att barnkonventionen skulle kodifieras till svensk lag den 1 januari 2020. Denna uppsats ämnar att ge läsaren en orientering i de rättsliga förutsättningarna som gäller för häktningar av barn i åldersspannet 15 - 18 år, och hur Sveriges lagstiftning lever upp till barnkonventionens krav. Sverige har vid upprepade tillfällen kritiserats av barnrättskommittén gällande landets behandling av lagöverträdare under 18 år som suttit häktade. Innan barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning kan vissa förändringar i den sistnämnda behöva ske - för att häktningar i Sverige ska bedömas som samstämmiga med konventionens krav. Barnrättskommittén har lyft införandet av häktningstider för barn och unga som ett område av särskilt behov av lagstiftning. Ytterligare har kommittén krävt förbättrad implementering av den redan lagstadgade informationsgivningen som ska ges vid misstanke av brott, för att barnkonventionens krav i artikel 37 och 40 ska anses uppfyllda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)