Kommunikationsflöde : En fallstudie av internkommunikation

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: För att ett företag ska kunna växa och öka sin lönsamhet krävs det engagerade medarbetare, för att skapa och behålla engagerade medarbetare är det viktigt för organisationer att utveckla sin interna kommunikation. Utan ett fungerande kommunikationsflöde kan sprickor i företaget uppstå, vilket kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis att medarbetarna tappar förtroende för ledningen, eller att de inte är motiverade på arbetsplatsen. Därför har en kvantitativ enkätundersökning genomförts för att granska internkommunikationen inom en geografisk spridd organisation. Undersökningen syftar sig till att skapa en förståelse för hur geografiskt spridda organisationer kan utveckla sin internkommunikation för att engagera medarbetare och hur internkommunikationen kan bidra till framgång. För att uppnå syftet påbörjades arbetet med att samla in relevant teori för att skapa en teoretisk referensram kring internkommunikation, därefter utfördes en nulägesanalys för att få en tydlig bild av hur företagets interna kommunikation ser ut i dag, och till sist fick respondenterna av undersökningen besvara en digital enkät. Enkäten fokuserade sig på fyra olika teman; information, kommunikation, medier och ledarskap. Resultatet av undersökningen har visat sig ha flera likheter med tidigare undersökningar, men har även gett indikationer på att det varierar beroende på vart undersökningarna applicerats. Både tidigare undersökningar och denna har visat att det kan vara utmanande för organisationer att uppfylla medarbetares kommunikativa behov genom digitala medier. Undersökningen visade också på att respondenternas upplevelse av den interna kommunikationen påverkades av deras yrksekategori. Ledare på alla nivåer bär en central roll för att lyckas med den interna kommunikationen. Denna rapport beskriver dessa resultat och de metoderna som ledde författarna till rapportens slutsatser. Det finns flera variabler som kan utvecklas i internkomunikationen för företag och genom att analysera de svar som inkommit har förbättringsåtgärder kunnat utformas som eventuellt skulle kunna öka tillfredsställelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)