GIS-Analys av effekten vid stormflod/ havsnivåhöjning, Morupstrakten, Halland

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: Havsnivåhöjning och förhöjda vattenstånd som stormfloder är begrepp som kan kopplas till ökad erosionsrisk, översvämningsrisk och förändrade kuststräckor. Medelvattenståndet i haven ökar till följd av den globala uppvärmningen. Klimatförändringar leder även till att extremväder som stormar och stormfloder blir allt vanligare. I detta arbete har kustområdet kring Morupstrakten, Halland undersökts. Undersökningarna visar hur kustens utformning har förändrats över tid samt hur stormfloder hade kunnat påverka området i Morup. Undersök- ningen har gjorts genom en litteraturstudie för att bygga en djupare förståelse kring begrepp som stormfloder, eros- ionsrisk och havsnivåförändringar. ArcGIS pro som är ett Geografiskt informationssystem (GIS) har använts för simulering, analysering och visualisering av data. Bildningen av stormfloder och havsnivåstigningen påverkas bero- ende av det geografiska läget. I Morupstrakten, Halland kan man se att det skett en viss förändring av kuststräckan och att kust förändringen troligtvis kommer att fortsätta i framtiden. Kusten är en dynamisk miljö där förändringar sker dagligen genom erosion, sedimenttransport, regression och transgression. Simuleringar av stormfloder visar på att det finns en sårbarhet längs med kustlinjen där det förekommer översvämningsrisker. På grund av stigande me- delvattenstånd kan stormfloder i framtiden få större konsekvenser med större påverkan på landmassa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)