LÖNAR SIG FÖRETAGS MILJÖINTRESSE? Ett experiment om reservationslön och CSR

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Studier av bland andra Frank (2004) och Nyborg och Zhang (2012) har visat att det finns ett samband mellan ett CSR-arbete och lönenivå. Teorin är att anställda kan tänka sig att arbeta för lägre lön om företaget har hållbarhetsarbete i form av CSR, då detta generar bättre känsla för individen. Något som i sin tur kan genererar vinst till företagen i form av lönebesparing. Uppsatsen prövar teorin om att människor accepterar lägre lön för att jobba på en arbetsplats som innehar CSR genom att utföra ett experiment bland 200 ekonomstudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Studien bidrar till den tidigare litteraturen genom att teorin prövas i en ny svensk kontext samt genom en experimentell metod. Resultatet av undersökningen visade att vi inte kunde utläsa någon skillnad i lägsta accepterade lön och teorin kunde därmed förkastas. Vi anser att en mer extensiv studie på området krävs för att kunna bekräfta eller dementera teorins giltighet i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)