– Ring föräldrarna! : En studie om lågstadieelevers tankar och idéer om mobbning och hur mobbing bör förebyggas

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Trots insatser mot mobbning i skolor runt om i landet verkar inte mobbningen minska, tvärtom är den ständigt aktuell. Syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers tankar och idéer om mobbning och dess förebyggande arbete. Detta har skett genom att intervjua 15 elever i årskurs 1 och 2. Resultatet visar att elevernas definition av mobbning inte alltid stämmer överrens med den definition som de vuxna i skolan omkring har. Eleverna kom inte heller med några nya idéer om hur man kan förebygga och stoppa mobbning, istället föreslog de att man ska ringa hem till föräldrarna.  På det stora hela följer elevernas förslag de metoder som redan används i skolorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)