Genus, Makt och Omsorg: är förbättrade arbetsvillkor ett steg i rätt riktning? En ramverksanalys av två internationella aktörers förhållningssätt till de globala omsorgskedjorna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: De globala omsorgskedjorna produceras och upprätthålls genom den globala förflyttningen av omsorgsarbetare samt av strukturella maktrelationer och global ojämlikhet. Hur dessa omsorgskedjor förstås och bemöts av två internationella aktörer, International Domestic Workers Federation och International Labour Organization, är i fokus för denna uppsats då aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna kan anses inflytelserikt för omsorgsarbetarnas situation, och framtid. Uppsatsen syftar till att synliggöra hur aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna reflekterar, utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus, vilka producerar och strukturerar omsorgskedjorna. Likaså syftar uppsatsen till att diskutera förhållningssättet i relation till förändringsarbete. Aktörernas förhållningssätt synliggörs genom en ramverksanalys och analyseras utifrån feministiska perspektiv om genus, omsorg och maktrelationer. Beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete, samt beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är i centrum för det teoretiska perspektivet. Analysen visar hur aktörernas förhållningssätt både utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus. Diskussionen lyfter de brister och tillgångar aktörernas förhållningssätt inbegriper, där aktörernas förhållningssätt kan anses utmana nedvärderingen av omsorgsarbete, samt utmana uppdelningen mellan den privata och offentliga sfären. Aktörernas förhållningssätt kan dock anses reproducera beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete och anse omfatta otillräckliga åtgärder. Diskussionen problematiserar också hur relationen mellan teori och praktik kan ses som en brist hos det teoretiska perspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)