Attityder och handlande kring olika nivåer av AI-baserad marknadsföring : En kvantitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att förklara hur olika användare upplever de tre nivåerna av AI-genererat innehåll inom marknadsföring i företagsekonomi. Studien syftar även till att se om deras handlande går i linje med deras attityder eller om det finns utrymme för en paradox. Teoretisk bakgrund: I bakgrund och teori redogörs för begrepp som är relevanta för studien så som de olika nivåerna av AI, attityders beståndsdelar och flera modeller kopplat till handlande. Även begreppen integritetskalkylen och integritetsparadoxen behandlas samt påverkansfaktorerna upplevda fördelar, upplevt förtroende och upplevd risk.  Metod: En post-positivistisk och deduktiv ansats användes för studien i form av en kvantitativ surveyundersökning. Data samlades in genom en online-enkät som förmedlades genom sociala medier och genererade 113 svar. Resultatet analyserades med hjälp av univariata tabeller samt en regressionsanalys. Undersökningskvaliteten säkrades med hjälp av enkätfrågor förankrade i teori samt Cronbach’s Alpha och korstabeller. Resultat & Slutsatser: Resultatet av studien visar på att de tre faktorerna fördelar, förtroende och risk påverkar användares attityder kring alla nivåer av AI-baserad marknadsföring. Användarna hyste mest negativa attityder mot kännande AI och mest positiva mot mekanisk AI. Attityderna visade sig ha en påverkan på handlandet vilket inte bekräftar teorin om en paradox. Resultatet är inte applicerbart på populationen i stort och därför behövs vidare studier innan långtgående rekommendationer kan ges till managers. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)