Bilden av den glada myndigheten : En multimodal analys av svenska myndigheters värdegrundstexter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Värdegrundstexter är en ny och relativt outforskad genre som aldrig tidigare har undersökts med ett mutlimodalt perspektiv. Denna studie är en del i projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter och syftar till att ta reda på vad som utmärker denna texttyp som genre med fokus på bildernas roll i texten. Metoden bygger till stor del på den multimodala analysmetod som presenteras i Anders Björkvalls bok Den visuella texten. Materialet består av 13 texter från 10 svenska myndigheter och är hämtat från en elektronisk textsamling. Resultatet visar att bilderna oftast är naturalistiska fotografier föreställande glada medarbetare som är menade att läsaren ska identifiera sig med. Slutsatsen är att det finns återkommande teman i bilderna och att det alltid går att hitta samband mellan bilderna och den skrivna texten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)