Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Författare: Sophia Panofsky; [2018]

Nyckelord: asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

Sammanfattning: Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. Den stora efterfrågan av björngalla drev fram utvecklingen av metoder för att extrahera galla från levande björnar. De björnar som framförallt används på gallfarmar i Asien är asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus. Gallfarmarna ansågs även vara ett sätt att skydda och bevara vild asiatisk svartbjörn genom att minska tjuvjakten som framförallt drivs av den kommersiella handeln. Dock finns det inga indikationer på att gallfarmar skulle bevara eller skydda vilda populationer av asiatisk svartbjörn. Tvärtom finns det indikationer på att farmad björngalla skapar en laglig marknad där illegal björngalla från vilda björnar kan säljas och distribueras. På gallfarmarna hålls björnarna under extremt dåliga förhållanden vilket leder till en rad fysiska och psykiska sjukdomar så som hepatobiliär cancer, gallblåsepolyper, peritonit, blindhet, stereotypier med mera. Den dåliga djurvälfärden, extraherings metoderna och bearbetningen av björngalla gör att produkten inte bör anses säker för konsumtion. Asiatisk svartbjörn klassas av International Union for Conservation of Nature (IUCN) som sårbar och minskar i bestånd. Kommersiell handel med av björn samt förlorat habitat anses vara de största hoten mot asiatisk svartbjörn. Björnens stora hemområden i kombination med små reservat leder till att björnarna hamnar utanför reservat vilket gör dem mer sårbara mot tjuvjakt. Detta leder också till människo-björnkonflikter. De fattiga bönderna på landsbygden drabbas hårt av de skador som björnarna åsamkar grödor, boskap och egendom, även dödsfall och skador på människor förekommer. Det finns ett stort ekonomiskt incitament för att sätta ut snaror, tjuvjaga eller på annat sätt fånga eller döda björnar. För att kunna bevara vild asiatisk svartbjörn bör fokus läggas på att minska efterfrågan av björngalla samt minska tjuvjakten. Att minska efterfråga på björngalla är ett komplext problem då traditionen av att använda björngalla i traditionell kinesisk medicin går tillbaka 1300 år. Att ersätta björngalla med galla från ett annat djurslag till exempel gris, använda syntetiskt framställt UCDA eller örter skulle i teorin vara ett hållbart alternativ till björngalla. Dock anser jag att substitut inte är en realistisk metod att minska efterfrågan av björngalla på, istället kanske en kombination av strängare lagstiftning angående tjuvjakt och användandet av björngalla. Gallfarmar bör stängas ner med omedelbar verkan baserat på den dåliga djurvälfärden för björnar i fångenskap, hotet som farmarna innebär för den vilda populationen samt på grund av den hälsofarliga produkten som produceras av björngalla. Strängare lagar och regler bör kombineras med mer allmänutbildning om björngalla, bevarandet av asiatisk svartbjörn samt hälsofarorna med att konsumera björngalla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)