Taluppfattning i tidiga skolår : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Denna systematiska litteraturstudie belyser elevers förmåga att utveckla taluppfattning, samt vilka svårigheter de kan stöta på inom taluppfattningen. För att få en djupare förståelse har olika databaser använts för att samla in och analysera olika artiklar och avhandlingar som finns med i studien. I studien har det visat sig att elever kan stöta på flera svårigheter inom taluppfattning. Utifrån studiens resultat förtydligas hur konkret material kan användas i undervisningen inom taluppfattning samt hur eleverna kan utveckla sina kunskaper inom taluppfattning och svårigheter förhindras. För att utvecklas inom taluppfattning finns det tre strategier: den första är att eleverna kan använda konkret material för att få en djupare förståelse kring tal, den andra strategin innefattar matematiska färdigheter och den sista strategin handlar om det matematiska språket och taluppfattning. Utifrån den granskade litteraturen som lyfts fram är en viktig aspekt att uppmuntra eleverna till att använda sig av konkret material. Genom att eleverna använder sig av konkret material kan förståelse skapas utifrån vilken de kan gå vidare mot abstrakt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)