Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. Antalet skeptiker mot klimatforskningen, ofta kallade klimatförnekare, syns mer i takt med att ämnet blir allt mer omtalat. Genom en utförd kvalitativ innehållsanalys i form av en fallstudie på utvalda hemsidor och Facebookgrupper som är kopplade till klimatförnekelse undersöker detta arbete hur klimatförnekare på sociala medier kan utveckla och bibehålla sina åsikter och världsbilder. Algoritmer och filterbubblor är något som är närvarande på allas onlineflöden och påverkar direkt och indirekt innehållet vi ser varje dag. Med hjälp av teorier kring filterbubblor, åsiktsbildande och missnöje kan uppsatsen vidare påvisa vilka konsekvenser sociala medier och våra anpassade flöden kan ha på vår åsiktsbildning och bibehållande. Bland annat Pierre Rosanvallon, Peter Dahlgren och Cass R. Sunstein belyser fenomenets påverkan på det demokratiska samhället, vilket är en central punkt i arbetet. Analysen visar bland annat på kopplingen som kan ses mellan högerpopulism och klimatförnekelse, hur missnöjet över bland annat den rådande politiken spelar en stor roll i uppkomsten av filterbubblor och hur människors åsikter kan bli mer och mer polariserade av användandet av sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)