Patienters upplevelser av det akuta omhändertagandet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Alla människor kan drabbas av en akut sjukdom eller skada. Hur de drabbade hanterar händelsen är mycket varierande. Känslor som rädsla, oro och smärta kan öka risken för mer eller mindre långdragna psykiska reaktioner. Om det akuta vårdteamet har kunskap om den intima kopplingen mellan människans kropp och psyke kan de ge ett korrekt stöd och bemötande redan i ett tidigt skede och därmed kanske minska patientens psykiska lidande. Trots att traumavården gör stora tekniska framsteg finns endast liten kunskap om hur det är att vara traumapatient. Syftet med studien är därför att belysa patienters upplevelse av det akuta omhändertagandet. Empirisk kvalitativ innehållsanalys användes som metod då författarna avsåg att undersöka patienters upplevelser i en specifik situation.Resultatet är en bearbetning av 10 vetenskapliga artiklar som belyser patienters upplevelser av akut omhändertagande på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Vid bearbetningen av artiklarna framkom flera områden som visar på patienternas upplevelser. Dessa har kategoriserats enligt följande: trygghet, professionalism, närhet, att ta kontroll samt kommunikation. Trygghet upplevdes som kärnan då övriga kategorier tycktes bidra till dess övergripande betydelse. Ett viktigt resultat som framkom var att vårdpersonalens tekniska kompetens upplevdes som viktigare än deras bemötande initialt i det akuta omhändertagandet. Förutom att patienterna hade ett behov av att få tydlig information så behövde de också känna att personal, familj och vänner fanns i deras närhet även om de inte kommunicerade med varandra. För att patienternas behov av trygghet skall tillgodoses vid det akuta omhändertagandet är det viktigt att vårdpersonalen ser till helheten och tar hänsyn till den enskilda individens psykiska status just i den aktuella situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)