Reseproduktion : En kvalitativ studie i hur en svensk researrangör planerar och implementerar nya resmål

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Författare: Sanela Hromadzic; My Lundberg; [2008]

Nyckelord: Reseproduktion;

Sammanfattning:

Denna uppsats diskuterar och söker förståelse för hur en researrangör producerar resor. Studien grundar sig på en fallstudie med en av Sveriges största researrangörer. På grund av konfidentiella skäl har researrangören i denna uppsats döpts om till ett fingerat namn, nämligen Charterbolaget. Studien handlar om hur Charterbolaget planerar och implementerar nya resmål. Vilka faktorer är inblandade och vad krävs det av en researrangör för att producera och etablera ett resmål? Denna studie vill ge kunskap och förståelse för hur reseföretag producerar och etablerar nya resmål. Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett induktivt förhållningssätt som grundar sig på empirin. Informantpersonerna har valts, för att på bästa sätt generera så pass informativa och tillförlitliga svar som möjligt i intervjuerna. Informanterna som intervjuades är fyra anställda som arbetar på Charterbolaget. Även en del mycket användbara dokument har bidragit till att bilda en uppfattning om hur Charterbolagets reseproduktion går till. Studien skildrar Charterbolagets reseproduktion. Företagets produktion är en process där idéer samlas in, för att sedan diskuteras och gallras bort. De mest intressanta idéerna gällande nya resmål sparas för eventuellt framtida etableringar. Produktionsavdelningen söker fakta om resmålen för att studera det på närmare håll. Det är en lång process och från att idén skapas till att katalogen trycks med reserbjudanden, tar cirka ett och ett halvt år. Det är många faktorer och aktörer inblandade och nyckelord som säkerhet, kvalitet, service och innovation är viktiga delar i Charterbolagets produktionsprocess. För att Charterbolaget ska överleva i framtiden, när samhället alltmer går mot ett nätverksamhälle, är det viktigt att de är innovativa, dynamiska (rörliga och flexibla), responsiva (svarsbenägna) men framförallt att företaget bildar allianser och nätverk med andra företag och leverantörer för att bättre nå ut till kunderna och det de efterfrågar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)