Kognitiv beteendeterapi för låg självkänsla: effekten av ett interventionsprogram på självkänsla och depression

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Sara Salarvan; [2017-03-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Låg självkänsla har associerats med bland annat depression och ADHD och är en vanligt förekommande sökorsak hos klienter som söker psykoterapi. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effekten av Stärk din självkänsla, ett tio veckor långt interventionsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, på självkänsla och depression. En icke-randomiserad kontrollerad studie genomfördes i ordinarie verksamhet, med en interventionsgrupp (n=18) och kontrollgrupp på väntelista (n=20) bestående av vuxna med varierande, främst neuropsykiatrisk problematik. Datainsamling skedde med självskattningsskalor före och efter interventionen.Variansanalyser visade en signifikant högre självkänsla och minskade depressionssymtomen för interventionsgruppen både över tid och jämfört med kontrollgruppen, vilket ligger i linje med tidigare forskning. Studien talar för effektiviteten av behandling av låg självkänsla med kognitiv beteendeterapi, och möjliga verksamma mekanismer diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)