Molntjänstleverantörens medverkansansvar vid upphovsrättsintrång

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Någon enhetlig definition av begreppet molntjänst finns inte, vilket har lett till en mångfald av olika aktörers egna förklaringar och en minst sagt suddig begreppsbild. För att kunna bedöma molntjänstleverantörens straffrättsliga ansvar för molntjänstanvändarens upphovsrättsliga intrång måste därför först begreppet molntjänst tydliggöras. Molntjänsten delas upp i moln, den hårdvara som tillhandahåller tjänsten, och tjänst, vad som tillhandahålls. Vid jämförelse och analys av olika definitioner framträder sex stycken återkommande egenskaper, molntjänstens kärnegenskaper. Av särskild betydelse är oändliga IT- resurser, molntjänstanvändarens brist på kontroll över information som laddas upp i tjänsten och tillgänglighet via internet. Molntjänsten är ett resultat av en vidareutveckling av sedan tidigare känd teknik som sammanfogas till en ny teknisk entitet. Därför kan molntjänstleverantörens ansvar klargöras genom att undersöka hur de molntjänstens kärnegenskaper sedan tidigare behandlats och bedömts av rättsväsendet. Lagstiftning som behandlar tjänster som tillhandahålls via internet har genomgående ett visst mått av straffrättslig ansvarsfrihet för tillhandahållaren av tjänsten vad avser information som användarna förser tjänsten med, användargenererat innehåll. Ansvarsfriheten tillkommer den tillhandahållare som passivt bedriver en tjänst och kan anses vara en mellanhand för informationstrafiken. Molntjänstanvändarens brist på kontroll över informationen betyder en ökad kontroll för molntjänstleverantören. En ökad kontroll som innebär att molntjänstleverantören inte kan betraktas som passiv eller som mellanhand. Att passivt tillhandahålla en tjänst och inte anses ansvarig för sådan information som återfinns i tjänsten kan inte jämställas med att tillhandahålla en tjänst som bygger på att informationen i tjänsten kontinuerligt och aktivt hanteras i syfte att utöka IT-resurserna i tjänsten. En generell insikt om risken för intrång tillsammans med omständigheten att molntjänstleverantören utan någon bedömning av materialet utövar kontroll över det samma uppfyller det upphovsrättsliga intrångets subjektiva krav på grov oaktsamhet. Molntjänstleverantörens tillhandahållande av tjänsten är därmed att anse som medverkan till upphovsrättsligt intrång. I vart fall i träder en molntjänstleverantör sådan garantställning som ålägger leverantören ett underlåtenhetsansvar som följer av garantläran.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)