Kalle Anka & C:o ur ett genusperspektiv : En jämförelsestudie mellan en serietidning och den svenska genusuppfattningen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

Författare: Linnea Svensson; [2008]

Nyckelord: Kalle Anka; genus; serietidningar; jämställdhet;

Sammanfattning:

Denna studie behandlar hur genus i serietidningen Kalle Anka & C:o ser ut jämfört med den svenska genusuppfattningen. En kvalitativ metod för att kunna förstå och deskriptivt kunna redogöra för detta tillämpades. Metoden utformades till en specificerad metod för just denna undersökning utefter två redan existerande forskningsmetoder; en semiotisk bildanalys och en textanalys. Urvalet bestod av en serie ur en tidning med en tioårsperiod mellan varje tidning. Detta för att kunna åskådliggöra den förändring som finns i genusbeskrivningen i såväl verkligheten som i tidningarna.

Studien syftade till att undersöka hur genus gestaltades i de utvalda serierna för att sedan kunna koppla detta till, och undersöka hur det såg ut i en jämförelse med genusföreställningen i Sverige. Frågeställningarna blev således följande: Hur gestaltas kvinnor respektive män i en hemmamiljö, arbetsmiljö samt i en roll inom barnomsorg? Vad får seriernas analys för kontext om dessa sätts in i den samtida svenska genusuppfattningen? Går det eventuellt att utifrån resultatet se en direkt likhet/skillnad?

1940-talets och 50-talets analyser visade på en stereotypisk manlig yrkesroll och hade en total frånvaro av kvinnor. Detta kan bero på att serierna handlade om arbetsmiljöer och att det på 1950-talet var ett stort antal hemmafruar. Serieavsnitten från 1968 och 1978 visade sammanlagt två kvinnor i arbetsmiljöer, dock återfanns de i stereotypiskt kvinnliga yrkesroller. På 80-talet påbörjades ett projekt i att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden och resultaten från 1998 års analyserade serieavsnitt visade på en icke-stereotypisk könsroll inom yrkeslivet. Det går alltså att urskilja vissa antydningar om att genus i de analyserade serieavsnitten ur Kalle Anka & C:o till viss del stämmer överens, men även att vissa aspekter bryter mot den svenska genusuppfattningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)