Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats behandlar optiska illusioners effekt på rumsuppfattning och hur de kan användas som designprinciper i gestaltning för att möta utmaningar inom landskapsarkitektur. I arbetet studeras några typer av tredimensionella optiska illusioner som genom historien har applicerats på verkliga platser. Studierna bygger på en litteraturundersökning inom ämnena perception, optiska illusionsteorier samt landskapsarkitekturhistoria. Utifrån litteraturundersökningen konkretiseras effekten av utvalda illusioner med hjälp av modeller, byggda av modellpapp. Introduktionsavsnittet presenterar en bakgrund till visuell perception, optiska illusioner samt hur optiska illusioner har använts i byggnadsarkitektur. Därtill förklaras varför förtätning är en av de största utmaningarna inom stadsplanering. Studien innefattar historiska exempel ur litteraturen där framförallt förstärkta perspektiv, forcerade perspektiv samt öppenhet och slutenhet, som bidrar till upplevda rumsförvrängningar, är de optiska illusioner som har använts för att optimera upplevelsen på en viss plats. De optiska illusionerna testas och fotograferas som fyra principer i en pappmodell. Resultatet visar att de har en påverkan på rummets upplevda storlek. Endast en av de sex skisserna avviker från förväntat resultat. Uppsatsen styrker att de prövade optiska illusionerna kan användas som rumsförvrängande designprinciper som länkar samman forskning om perception med estetik och design för att möta gestaltningsutmaningar inom landskapsarkitekturen. I det avslutande avsnittet diskuteras designprincipernas applicerbarhet på landskapet vid gestaltning inom landskapsarkitektur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)