”Leder det här till något lärande?” : En studie om förskollärare och förskolechefers definitioner och förväntningar på pedagogisk dokumentation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: I den här studien har vi tittat på förväntningar och definitioner av pedagogisk dokumentation hos förskollärare och förskolechefer. Studien bygger på intervjuer som genomförts i tre kommuner i Mellansverige där vi intervjuat en förskolechef och två förskollärare inom samma rektorsområde i kommunerna. Det har framkommit stora variationer i hur begreppet pedagogisk dokumentation definieras, dels mellan förskollärarna men också mellan förskollärare och förskolechefer. Förväntningarna på vad den pedagogiska dokumentationen ska leda till skiljer sig också mycket mellan informanterna. En del använder det för att bedöma barnens utveckling medan andra använder det i syfte att utveckla verksamheten utifrån det som framkommer i den pedagogiska dokumentationen. Studien har visat på att definitionerna och förväntningarna på pedagogisk dokumentation skiljer sig åt - vilket är intressant ur ett perspektiv av en likvärdig svensk förskola där involverad personal kommer från olika utbildningar med olika styrdokument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)