Belysning i provrum

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Belysningslära; Högskolan i Jönköping/JTH, Belysningslära

Sammanfattning:

Varför ser både din kropp och tröjan som du hittade i butiken annorlunda ut iprovrummet? Belysning i provrum är ett återkommande problem.Belysningsbranschens blomstrande framfart borde ha löst denna angelägenhet förflera år sedan. I denna studie utreds problematiken ur tre olika intressenterssynvinklar för att kunna redogöra för rekommendationer som behandlarbelysningen i provrum. Följande frågeställningar formulerades:1. Vilka kriterier definierar god belysning i provrum?2. Vilken funktion har belysningen i provrum sett ur butikspersonalens ochkundernas perspektiv?3. Anser kunden att upplevelsen av sig själv i provrummet påverkar köpbeslutet?Inledningsvis genomfördes en förstudie med observation av befintliga provrumoch intervjuer med belysningsplanerare. Efter det intervjuades butikschefer frånfem olika butiker i Jönköping. Studiens två metoder, enkätundersökning ochljusmätning, användes på butikerna. 70 enkätsvar ställdes i relation tillprovrummens fysiska förutsättningar som dokumenterats genom ljusmätningar iprovrummen.Resultatet visar att korrekt visuell färgupplevelse följt av rättvis bild av kroppenoch ansiktet är belysningens viktigaste funktioner i provrum. Överraskandeförekommer det provrum där belysningen medvetet gjorts bristfällig för attmanipulera kunden till att gå ur provrummet. Detta ger butikspersonalen ökadechanser att skapa en relation med kunden för att påverka köpbeslutet, ettförhållningssätt vi inte skulle vilja rekommendera.God provrumsbelysning karakteriseras av belysningstekniska val som välharmonierar med provrummets övriga utformning för att ge en rättvis bild avbåde färger, detaljer och kroppens form. Belysningen ska dessutom samspela medbutikens övriga belysning.I enkätundersökningen frågade vi kunderna i hur hög grad fyra olika faktorerpåverkat deras beslut att köpa eller inte köpa klädesplagget som provats. Denfaktor som mest påverkar kundens beslut till köp är kundservicen (vid köp) ochpriset (vid uteblivet köp), efter dessa kommer upplevelsen av sig själv iprovrummet (vid båda). Detta resultat stämmer väl överens med hur bådebelysningsplanerare och butikspersonal resonerar kring frågan vad som avgör omkunden köper eller inte.Vår slutsats är att belysningen i provrum ska ge en rättvis bild av kropp, färg ochkläder. Rekommendationer för provrum skulle underlätta planering, men någonoptimal lösning går inte att redogöra för då alla människor är olika ljuskänsliga ochhar skilda behov i provrummet. Upplevelsen av provrummet går att koppla tillköpbeslutet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)