Effekter av lågkolhydratkost bland personer med övervikt och fetma : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Prevalensen av människor som är överviktiga/drabbade av fetma ökar ständigt. Detta kan bero på förändrade levnadsvanor som gjort att människor idag äter allt mer onyttigt och den fysiska aktiviteten minskat, vilket i sin tur kan leda till övervikt och fetma. I tidigare forskning har lågkolhydratkost visat sig vara ett möjligt sätt att gå ner i vikt men fortsätter trots det vara ett kontroversiellt kostråd.

Syfte: Att kartlägga effekter av interventioner baserade på lågkolhydratskost i jämförelse med lågfettkost bland personer med övervikt och fetma.

Metod: Litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har granskats, analyserats och sammanställts.

Resultat: Påverkan på kroppsammansättning, fysiologiska effekter och övriga resultat var områden som framkom. Viss effekt av lågkolhydratkost kunde visas över tid i flera områden som bland annat vikt, BMI, midjemått, blodtryck, blodsocker och blodfetter. 

Konklusion: Resultat i den genomförda litteraturstudien antyder att lågkolhydratkost kan ha effekt vid viktnedgång men även förbättra personers hälsa i form av sänkt blodtryck, sänkt blodsockervärde, triglyceridnivåer och ökat HDL. Effekten av enbart förändrade kostvanor är dock sannolikt inte tillräckligt för många personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)